نحوی تعمیر و نگهداری ریل های خطوط قطار شهری و راه آهن

 

چکیده

 

ﺷﻜﺴﺖ ﺟﻮش در ریل راه آﻫن  ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺧﺴﺘﮕﻲ رﻳﻞ،  ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺎﺷـﻲ از معایب چرخها و .... اتفاق می افتد. در راه آﻫﻦ اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﻌﻀﻲ ﺧﻄﻮط و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺟﻮﺷﻜﺎري در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت،این ﻧﻮع ﺧﺮاﺑﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ به ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و روﺷﻬﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻧﻬﺎ و نحوی تعمیر و نگهداری ریل های راه آهن پرداخته می شود.

 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

رﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ روﺳﺎزي ﺧﻂ آﻫﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ رﻳـﻞ دار اي دو ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در روﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ رﻳﻠﻲ (ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﭼـﺮﺧﺶ)  و دﻳﮕـﺮي ﻧﻘـﺶ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻴﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﻫﻤﮕﻦ وﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارده از ﭼﺮخ  .

 در اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از رﻳﻠﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮل 5/12 ﻳﺎ 18ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ وﺑﺎ اﺗﺼﺎل رﻳﻠﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي درزﻫﺎي اﺗﺼﺎﻟﻲ در ﺧﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و اﻳﻦ درزﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ        . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻂ و ارﺗﻘـﺎء ﺳـﺮﻋﺖ، ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺷﻜﺎري آﻧﻬﺎ را از ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ  ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر روﺳـﺎزي ﺧـﻂ  رﻳﻠﻬـﺎ را ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻮش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

 

ایجاد شکستیها  :ﺑﻪ ﻣﺮوز زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗـﺮدد وﺳـﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ رﻳﻠـﻲ ا ز روي خط، ﭘﺪﻳـﺪه ﺧﺴـﺘﮕﻲ در  رﻳﻠﻬـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه و ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در رﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ اﻳـﻦ ﺧﺮاﺑﻴﻬـﺎ ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ رﻳـﻞ ﻳـﺎ ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ ﺟﻮش درز رﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري ﺧﻄـﻮط ﻛﺸـﻮر را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ راه آﻫﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻳـﺎ ﻛـﻢ ﻛـﺮدن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎر ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ رﻳﻞ و ﺟﻮش درز رﻳﻞ ﻧﻮاﺣﻲ راه آﻫﻦ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ  .

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺟﻨﺒﻪ زمان ایجاد شکستگیها ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ه ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ رﻳﻠﻬﺎ و ﺟﻮﺷﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ در اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺴﺘﮕﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

1)زمان ایجاد شکستگیها

2) محل ایجاد شکستگیها

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﺟﻮش(روش دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻴﺖ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)ﻧﻴﺰ در اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺴـﺘﮕﻴﻬﺎي ﺟﻮش ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ،  اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ در دﺳﺖ ﻧﺒﻮدن آﻣﺎر ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪه اﻳـﻦ دو ﻧـﻮع ﺟـﻮش ، در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﻮرد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ   

ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺸﻬﺎي داﺧﻠﻲ رﻳﻞ دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رﻳﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻛﺸﺶ و ﺗﻨﺸﻬﺎي ﻛﺸﺸﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ رﻳـﻞ داراي ﺟﻮش ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در رﻳﻠﻬﺎي ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ . شکستگی در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .   اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺟﻮﺷﻜﺎري درز رﻳﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣـﺎي ﻫـﻮا  در ﺗﻨﺸـﻬﺎي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در رﻳـﻞ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ  .

ﻋﻤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎري در اﻳﺮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ و ﺑـﺎ دوروش ﺗﺮﻣﻴـﺖ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ

اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻧﺤﻮه ﺟﻮﺷﻜﺎري در ﻫﺮ روش ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺸـﻬﺎي

زﻳﺎد در رﻳﻞ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ، رﻳﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﻜﺎر ی ، دﻣﺎي رﻳﻞ را ﺑﻪ ﺣﺪ دﻣﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ .

بازدید امروز سایت 7
عضویت در کانال اطلاع رسانی http://telegram.me/imenazma
سخنان ناب
   امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان. ویکتور هوگو
آخرین بروزرسانی سایت آخرین بروز رسانی مطلب
دوشنبه ، 12 بهمن 1394 ، 09:24